Benvinguts a la Palma Film Office
Benvinguts a la Palma Film Office

jueves, 10 de julio de 2014

Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques

1. Les inversions en produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, que permetin la confecció d’un suport físic previ a la seva producció industrial seriada donaran dret al productor a una deducció:
  • a) Del 20 per cent respecte del primer milió de base de la deducció. 
  • b) Del 18 per cent sobre l’excés d’aquest import. 
La base de la deducció estarà constituïda pel cost total de la producció, així com per les despeses per a l’obtenció de còpies i les despeses de publicitat i promoció a càrrec del productor fins al límit per a tots dos del 40 per cent del cost de producció.

L’import d’aquesta deducció no podrà ser superior a 3 milions d’euros.
En el supòsit d’una coproducció, els imports assenyalats en aquest apartat es determinaran, per a cada coproductor, en funció del seu respectiu percentatge de participació en aquella.
Per a l’aplicació de la deducció establerta en aquest apartat, serà necessari el compliment dels següents requisits: 
  • a’) Haver obtingut la qualificació de productor de l’Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals. 
  • b’) Que la producció hagi obtingut el corresponent certificat que acrediti el caràcter cultural en relació amb el seu contingut, en els termes establerts en l’Ordre CUL/2834/2009, de 19 d’octubre, per la qual es dicten normes d’aplicació del Reial decret 2062/2008, de 12 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del Cinema, en les matèries de reconeixement del cost d’una pel·lícula i inversió del productor, establiment de les bases reguladores de les ajudes estatals i estructura del Registre Administratiu de les Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals. 
  • c’) Que es dipositi una còpia nova i en perfecte estat de la producció en la Filmoteca Espanyola o la filmoteca oficialment reconeguda per la respectiva Comunitat Autònoma, en els termes establerts en l’Ordre CUL/2834/2009. 
La deducció prevista en aquest article es practicarà a partir del període impositiu en el qual finalitzi la producció de l’obra. 

La base de la deducció es minorará en l’import de les subvencions rebudes per finançar les inversions que generen dret a deducció. 

L’import d’aquesta deducció, conjuntament amb la resta d’ajudes percebudes pel contribuent, no podrà superar el 50 per cent del cost de producció.

2. Els productors registrats en el Registre d’empreses Cinematogràfiques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport que s’encarreguin de l’execució d’una producció estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d’obres audiovisuals que permetin la confecció d’un suport físic previ a la seva producció industrial seriada 71
tindran dret una deducció del 15 per cent de les despeses realitzades en territori espanyol, sempre que es compleixin les següents condicions: 
  • a) Que la producció obtingui un certificat de caràcter cultural en els termes establerts en l’apartat anterior. 
  • b) Que les despeses realitzades en territori espanyol siguin, almenys, d’1 milió d’euros. 
La base de la deducció estarà constituïda per les següents despeses realitzades en territori espanyol directament relacionats amb la producció: 
  • 1r. Les despeses de personal creatiu, sempre que tingui nacionalitat espanyola o d’algun Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu. 
  • 2n. Les despeses de desplaçament, manutenció i estada. 
  • 3r. Les despeses derivades de la utilització d’indústries tècniques i altres proveïdors. 
L’import d’aquesta deducció no podrà ser superior a 2,5 milions d’euros, per cada producció realitzada.
La deducció prevista en aquest apartat queda exclosa del límit al fet que es refereix l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 39 d’aquesta Llei. A l’efecte del càlcul d’aquest límit no es computarà aquesta deducció.

De

Palma Film Office és una oficina de suport a rodatges i activitats audiovisuals de l'Agència de Desenvolupament Local PalmaActiva.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Palma Film Office. Template de Blogger dissenyat per Templateism i adaptat per l'equip IT de PalmaActiva